Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Výberové konanie Riaditeľ ZŠ

 05.03.2015

OBEC ÚBREŽ
zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Úbrež 141
 vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 ods.3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu (v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov v znení neskorších predpisov):
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa študijného odboru pre príslušný druh a typ školy,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
- vykonanie prvej atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady).

Iné kritériá a požiadavky: 
- riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
- osobnostné a morálne predpoklady, 
- občianska bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania :
- prihláška do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- písomne spracovaná koncepcia rozvoja pre príslušnú základnú školu,
- overené kópie dokladov o vzdelaní, o absolvovaní I. atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania prihlášky je do 27.3.2015 do 12.00 hod.
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: 

Obecný úrad
Úbrež 169
072 42 Úbrež

Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie:
„Výberové konanie ZŠ s MŠ – neotvárať !“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Úbreži dňa 5.3.2015. 

starosta obce MVDr. Jozef Antonič

1 2 ... 15