Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Výberové konanie Hlavný kontrolór

 05.01.2017

Starosta obce ÚBREŽ
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, § 5 vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta 

,,Hlavný kontrolór Obce Úbrež
na pracovný pomer s 0,10 úväzkom“


Požiadavky na vzdelanie: 

- úplné stredoškolské vzdelanie (uprednostnené: ekonomického zamerania) 

Ostatné požiadavky:

- znalosť zákonov a problematiky v oblasti samosprávy,
- znalosť ekonomickej problematiky - zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon o rozpočtových pravidlách č. 584/2005 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- spoľahlivosť, samostatnosť, tvorivý prístup k práci.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra predloží doklady:
- žiadosť, 
- profesný životopis,
- fotokópia dokladu o vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Podmienky odmeňovania:
- podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania žiadame zaslať na adresu:

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO Obce Úbrež
Obecný úrad
Úbrež č. 169
072 42 Úbrež


v termíne do 13.01.2017; na obálku uviesť: Výberové konanie s pozn. „NEOTVÁRAŤ!“

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním. 
Výsledok výberového konania bude uchádzačom oznámený.


                                                                        MVDr. Jozef Antonič v. r.
                                                                          starosta obce Úbrež


1 2 ... 15