Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zverejnenie zámeru činnosti

 12.09.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona, upovedomuje podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia zámeru činnosti „Chicken Meals s.r.o., Prevádzka hydinárska farma Úbrež“ vypracovaného v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktorého spracovateľom je Chicken Meals s.r.o., Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie:

Do dokumentu je možné nahliadnuť : 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/chicken-meals-s-r-o-prevadzka-hydinarska-farma-ubrez

Do zámeru činnosti „Chicken Meals s.r.o., Prevádzka hydinárska farma Úbrež“ vypracovaného v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktorého spracovateľom je Chicken Meals s.r.o., Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, vzhľadom na jeho rozsah, možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie, na Obecnom úrade v čase úradných hodín, od 12.09.2022 do 04.10.2022, v časoch od 7.30 do 12.00 a od 12.30 do 15.30.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky alebo od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou podľa §65g ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce, teda obce Úbrež.1 2 ... 25